5 listopada 1916 roku, władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, z podpisami swych generalnych gubernatorów von Beselera i Kuka, zawierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego, pozostającego w niesprecyzowanej „łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”.

W akcie tym nie określono granic przyszłej monarchii, a jej status wyrażało słowo „samodzielne” zamiast „niepodległe”, co nie satysfakcjonowało m.in. polskich działaczy narodowych na Śląsku.

Dokument ten zawierał natomiast sformułowania dotyczące utworzenia armii polskiej.

Akt 5 listopada wywołał protesty państw Ententy. Rząd rosyjski 15 listopada 1916 zaprotestował przeciw rozporządzaniu Królestwem Polskim przez okupantów oraz ponowił uroczyście przyrzeczenie stworzenia całej Polski złożonej z wszystkich ziem polskich, która po zakończeniu wojny będzie miała prawo z całą swobodą samodzielnie urządzić swoje życie narodowe, kulturalne i gospodarcze pod berłem panujących rosyjskich na zasadzie jedności państwowe.

W zasobie Archiwum zachowała się odezwa oraz obwieszczenie dotyczące ogłoszonego aktu, przechowywane w zespole archiwalnym 8/59: Zbiór afiszy i druków ulotnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego z lat 1890-1989.

Skan afisza z czarnym nadrukiem na beżowym tle, nierówna prawa krawędź dokumentu

Obwieszczenie dotyczące aktu 5 listopada 1916 roku, sygn. 1/24

Skan afisza z czarnym nadrukiem na różowym tle, lekko naddarta lewa strona dokumentu

Odezwa – akt 5 listopada 1916 roku, sygn. 1/7